Zwemwaterwet

Zwemwaterwet / nieuwe normen

Navolgende informatie is afkomstig uit hoofdstuk 15 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het Bal is het onderdeel van de Omgevingswet waarin onder andere eisen staan opgenomen met betrekking tot “Gelegenheid bieden tot zwemmen en baden”.

Water: vullen en aanvullen badwaterbassin
Een badwatersysteem moet worden (aan)gevuld met water van drinkwaterkwaliteit. In bijlage A bij het Drinkwaterbesluit zijn kwaliteitseisen opgenomen waar drinkwater aan moet voldoen. Ook vulwater dat in eigen beheer wordt gewonnen en behandeld dient aan deze kwaliteitseisen te voldoen. Om hergebruik van water mogelijk te maken kan een badwatersysteem ook worden aangevuld met spoelwater. Dit water zal aan de kwaliteitseisen moeten voldoen, zoals in tabel 1 (zie pagina 3).

Water: plaats van monstername
Er wordt bemonsterd of geïnspecteerd op locaties waar redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het, vanuit het oogmerk van bescherming van de gebruiker, meest ongunstige resultaat wordt gemeten.

Water: eigen meting zwembad
1. Er wordt dagelijks gemeten op vrij chloor, gebonden chloor, zuurgraad en doorzicht: a. Binnen een half uur voor openstelling van het badwaterbassin. b. Ten minste een keer tijdens de tweede helft van de openstelling van het badwaterbassin.
2. De momenten, bedoeld in het eerste lid, worden vastgelegd in het beheersplan.
3. De uitkomsten van de metingen en de eventueel naar aanleiding daarvan genomen maatregelen worden vastgelegd in een logboek en worden ten minste 2 jaar bewaard.

Water: meting laboratorium
De metingen worden verricht door een laboratorium met een accreditatie volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor de norm die van toepassing is op de parameter die wordt gemeten.

Lucht: kwaliteitseisen
Met het oog op het waarborgen van de kwaliteit van de binnenlucht worden in een gesloten ruimte bij een badwaterbassin maatregelen genomen om te voldoen aan de kwaliteitseisen, zoals in tabel 2 (zie pagina 3).

Lucht: plaats van bemonsteren
1. Bij gebruik van ozon voor de waterbehandeling wordt in elke zwemzaal bemonsterd op ozon op een locatie waar redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het, vanuit het oogmerk van bescherming van de gebruiker, meest ongunstige resultaat wordt gemeten.
2. Er wordt bemonsterd op trichlooramine in de zwemzaal waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het, vanuit het oogmerk van bescherming van de gebruiker, meest ongunstige resultaat wordt gemeten, op de locatie waar redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het, vanuit het oogmerk van bescherming van de gebruiker, meest ongunstige resultaat wordt gemeten.
3. De locaties, bedoeld in het eerste en tweede lid, worden vastgelegd in het beheersplan.

Lucht: meting laboratorium
1. De metingen in dit artikel worden verricht door een laboratorium met een accreditatie volgens NEN-ENISO/ IEC 17025 voor de norm die van toepassing is op de parameter die wordt gemeten.
2. Er wordt één keer per drie maanden gemeten op ozon. Deze periode kan met ten hoogste zes weken worden verlengd als het badwaterbassin na deze verlenging wordt gesloten.
3. Er wordt jaarlijks gemeten op trichlooramine.

Waterwet eisen 2024